دانلود بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون – خرید آنلاین و دریافت

سلام ای وسیع جاری
محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پایان نامه برای کارشناسی ارشد «MA»

رشته الهیات

گرایش فقه و حقوق اسلامی

موضوع بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

چکیده

نظام دیات یکی از احکام امضایی اسلام است اما اسلام با شروط و قیود زیادی حدود، مسائل و احکام مربوط به آن را تبیین کرده است از طرفی موارد تعلق دیه را با دقت معین کرده و قصاص را منحصر در قتل و ج

ادامه مطلب